Маршал Тито бр.130 - 2330 Берово - Тел. +38933471101

Ајдучки ќебап 50г